Goddess Sri Lakshmi Ashtottara Satanamavali


Goddess MahaLakshmi

Om Prakrityai Namah
Om Vikrtyai Namah
Om Vidyayai Namah
Om Sarvabhootahita Pradayai Namah
Om Shraddhayai Namah
Om Vibhutyai Namah
Om Surabhyai Namah
Om Paramatmikaai Namah
Om Wache Namah 9

Om Padmalayaai Namah
Om Padmayai Namah
Om Shuchaye Namah
Om Swahai Namah
Om Swadhayai Namah
Om Sudhayai Namah
Om Dhanyaai Namah
Om Hiranmayyai Namah
Om Lakshmyai Namah 18

Om Nityapushtayai Namah
Om Vibhavaryai Namah
Om Aditya Namah
Om Dithyai Namah
Om Deeptayai Namah
Om Vasudhayai Namah
Om Vasudharinyai Namah
Om Kamalaai Namah
Om Kantayai Namah 27

Om Kshamayai Namah
Om Kshirodasambhavayai Namah
Om Anugrahaparayai Namah
Om Auddaye Namah
Om Anaghayai Namah
Om Harivallabhai Namah
Om Ashokaai Namah
Om Amritaai Namah
Om Deeptayai Namah 36

Om Lokashokavinashinyai Namah
Om Dharmanilayaai Namah
Om Karunayai Namah
Om Lokamatre Namah
Om Padmapriyaai Namah
Om Padmahasthaai Namah
Om Padmakshyai Namah
Om Padmasundarayai Namah
Om Padmodbhavayai Namah 45

Om Padmamukhyai Namah
Om Padmanabhapriyaai Namah
Om Ramayai Namah
Om Padmamaladharaai Namah
Om Devyai Namah
Om Padminyai Namah
Om Punya Gandhayai Namah
Om Suprasannayai Namah
Om Prasadabhimukhyai Namah 54

Om Prabhayai Namah
Om Chandravadanayai Namah
Om Chandrayai Namah
Om Chandrasahodaryai Namah
Om Chaturbhujayai Namah
Om Chandrarupayai Namah
Om Indiraai Namah
Om Indushitalayai Namah
Om Ahlada Jananyai Namah 63

Om Pushtyai Namah
Om Shivayai Namah
Om Sivakaryai Namah
Om Satyai Namah
Om Vimalayai Namah
Om Vishwajananyai Namah
Om Pushtaye Namah
Om Daridryanashinyai Namah
Om Preetipushkarinyai Namah 72

Om Shantayai Namah
Om Shuklamalyambarayai Namah
Om Shriyai Namah
Om Bhaskaryai Namah
Om Bilvanilayaai Namah
Om Vararohai Namah
Om Yashaswinyai Namah
Om Vasundharaai Namah
Om Udarangaai Namah 81

Om Harinyaai Namah
Om Hemamalinyai Namah
Om Dhanadhanyakaryai Namah
Om Siddhaye Namah
Om Strinasoumyaai Namah
Om Shubhapradayai Namah
Om Nrupaveshmagatanandayai Namah
Om Varalakshmyai Namah
Om Vasupradayai Namah 90

Om Shubhayai Namah
Om Hiranyaprakarayai Namah
Om Samudratanayayai Namah
Om Jayayai Namah
Om Mangaladevyai Namah
Om Vishnuvakshasthala Namah
Om Sthitayai Namah
Om Vishnupatyai Namah
Om Prasannakshyai Namah 99

Om Narayana Samasritayai Namah
Om Daridrya Dhvansinyai Namah
Om Devyai Namah
Om Sarvopadravavarinyai Namah
Om Navadurgaai Namah
Om Mahakalyai Namah
Om Brahmavishnushivatmikaai Namah
Om Trikalajnanasampannayai Namah
Om Bhuvaneshwaryai Namah 108

This is the end of Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali.